Зеле

 
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
витамини

Дегустос - статии

Зеле

Зелето е член на семейство Кръстоцветни, чиито членове са също къдравото зеле, броколи и брюкселско зеле. Има кръгла форма и се състои от слоеве листа. Зелето има дълга история на употреба както като храна и като лечебно средство.

Видове зеле:

  • Бялото зеле е най- разпространено в България.
  • Червеното зеле по външен вид, вкусови качества и химичен състав се доблиава значително до бялото зеле. Има характерен червено-виолетов цвят, който се дължи на съдържащите се в него багрилни веществаот групата на антоцианитите.
  • Брюкселско зеле – селекционирано за първи път в Белгия през 16 век.Изключително богато на белтъчини, а при готвянене не бива да се преварява, защото губи свойте качества. Най-добрия начин за неговото съхраняване е замразяването.
  • Китайско зеле – има лек вкус и по-висока концентрация на витамин А. Китайското зеле е с бледо зелени листа и е много подходящо за салати. Отличава се със свеж и много приятен вкус.
  • Карфиол – отглежда се по-трудно, в сравнение с другите видове зеле. Има много предимства пред бялото зеле, но консумацията му не е толкова разпространена в нашата страна.
  • Броколи – изключително са богати на витамините А и D. Консумацията на броколи се увеличава в последните години, защото освен много полезни, те са и бързи за приготвяне и изключително вкусни.


Хранителни и лечебни качества на зелето:
Изо­би­ли­е­то от ви­та­мин С без­с­пор­но е най-цен­но­то ве­щес­т­во в зе­ле­то. И ос­вен че по­ма­га да се спра­вя­ме с прос­ту­ди­те, пред­паз­ва ко­жа­та от преж­дев­ре­мен­но ста­ре­е­не. Зе­ле­то съ­дър­жа и дру­ги ви­та­ми­ни - нап­ри­мер те­зи от гру­па­та В, ко­и­то нор­ма­ли­зи­рат ра­бо­та­та на нер­в­на­та сис­те­ма, оси­гу­ря­ват здра­вос­ло­вен сън, а съ­що и доб­ро нас­т­ро­е­ние. В не­го има ви­та­мин РР, кой­то пра­ви ко­са­та по-гъс­та и ко­жа­та по-чис­та. Зе­ле­ви­те лис­та съ­дър­жат го­ля­мо ко­ли­чес­т­во кал­ций и маг­не­зий. Ние мно­го пъ­ти сме пи­са­ли, че точ­но те­зи два мик­ро­е­ле­мен­та пред­паз­ват от сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Фо­ли­е­ва­та ки­се­ли­на да­ва ос­но­ва­ние на ме­ди­ци­те да пре­по­ръч­ват зе­ле­то на бре­мен­ни­те же­ни и кър­мач­ки­те.
Тук е мяс­то­то да от­бе­ле­жим, че ви­та­ми­ни­те и мик­ро­е­ле­мен­ти­те не са ед­нак­во “раз­по­ло­же­ни” в то­зи зе­лен­чук. Най-мно­го по­лез­ни ве­щес­т­ва има в ко­ча­ни­те и най-гор­ни­те лис­та. Зе­ле­то е по­лез­но не са­мо за­ра­ди ви­та­мин С, то съ­дър­жа и мно­го дру­ги по­лез­ни ве­щес­т­ва. Уче­ни от Хар­вар­д­с­кия уни­вер­си­тет ус­та­но­виха, че те­зи, ко­и­то ядат зе­ле все­ки ден, на­ма­ля­ват зна­чи­тел­но рис­ка от ин­султ и ин­фаркт.
Най-полезно се оказ­ва обик­но­ве­но­то бе­ло­ко­чан­но зе­ле, ко­е­то е из­вес­т­но ка­то сорт “Кьо­се”. След­ват го бро­ко­ли­то и цвет­но­то зе­ле. Осо­бе­но ценно е то през есен­та - се­зо­нът на прос­ту­ди­те, ко­га­то ор­га­низ­мът има нуж­да от мно­го по­лез­ни ве­щес­т­ва.
Варено или задушено с малко масло, зелето има слабителен ефект, като същевременно предотвратява запека. В действителност ние ви препоръчваме киселото зеле, като част от ревитализаращата група храни. Веществата, които се съдържат в киселото зеле имат детоксикиращи свойства, те укрепват съединителната тъкан и премахват излишната вода от организма, с което ви помагат да се отървете от целулита. Тялото е стегнато и с гладка кожа. Зелето осигурява на организма витамин C, калиий, мед и ценни фибри. Млечната киселина в киселото зеле предотвратява подуването на корема и регенерира чревната флора.

КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ Е УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
За раз­ли­ка от поч­ти всич­ки дру­ги до­маш­но кон­сер­ви­ра­ни зе­лен­чу­ци, зе­ле­то не са­мо за­паз­ва, то по­ви­ша­ва за­па­си­те си от по­лез­ни ве­щес­т­ва имен­но след ка­то бъ­де зак­ва­се­но. В то­зи слу­чай се от­де­лят спе­ци­фич­ни­те млеч­но­ки­се­ли бак­те­рии, ко­и­то един­с­т­ве­но “кон­сер­ви­рат”, т.е. за­паз­ват ви­та­ми­ни­те. Млеч­ни­те бак­те­рии по­доб­ря­ват дей­ност­та на сто­ма­ха и чер­ва­та, по­ма­гат за пре­ра­бот­ва­не­то на хра­на­та и по­доб­ря­ват иму­ни­те­та.
Сти­га­ме до та­ка по­пу­ляр­ния раз­сол. Той въз­буж­да апе­ти­та, по­ма­га при проб­ле­ми в сто­ма­ха, спра­вя се с ал­ко­хол­ни­те от­ра­вя­ния. Ди­е­то­ло­зи­те пре­по­ръч­ват ки­се­ло­то зе­ле и по вре­ме на бо­га­та тра­пе­за с ал­ко­хол, а не са­мо за из­т­рез­ня­ва­не, как­то е из­вес­т­но. То съ­дър­жа ве­щес­т­ва, ко­и­то не поз­во­ля­ват за­хар­та и дру­ги­те въг­ле­хид­ра­ти да се прев­ръ­щат в маз­ни­ни. Те­зи, ко­и­то оби­чат ки­се­ло зе­ле и чес­то го упот­ре­бя­ват, по прин­цип на­ис­ти­на имат строй­на фи­гу­ра.
При­вър­же­ни­ци­те на на­род­на­та ме­ди­ци­на са си­гур­ни, че зе­ле­то мо­же да за­мес­ти ця­ла ап­теч­ка с ле­кар­с­т­ва. Лис­та­та се на­ла­гат на бол­ни­те ста­ви и по­рез­ни­те ра­ни. Със зе­лев сок се из­п­лак­ва гър­ло­то при ан­ги­на. Как­то пряс­но­то, та­ка и ки­се­ло­то зе­ле се пре­по­ръч­ват при за­бо­ля­ва­ния на вен­ци­те. Зе­ле­ви­ят сок се втри­ва в ко­жа­та на гла­ва­та и по то­зи на­чин под­по­ма­га рас­те­жа на ко­са­та. От ки­се­ло зе­ле се пра­вят ком­п­ре­си при об­рив. След ка­то аме­ри­кан­с­ки­ят учен Дик Чи­ни от­к­рил ви­та­мин U, кой­то се съ­дър­жа в зе­ле­вия сок, зе­ле­то се пре­вър­на в сред­с­т­во за про­фи­лак­ти­ка и ле­че­ние на гас­т­ри­та. То­ва ве­щес­т­во пред­паз­ва сто­маш­на­та ли­га­ви­ца от въз­па­ле­ние, по­доб­ря­ва хра­нос­ми­ла­не­то и по­ма­га за заз­д­ра­вя­ва­не­то на яз­ви­те. Но и пре­ди уче­ни­ят да нап­ра­ви сво­е­то от­к­ри­тие, зе­ле­то се е из­пол­з­ва­ло в мно­го на­род­ни ре­цеп­ти за ле­че­ние на гас­т­рит. Ако стра­да­те от гас­т­рит и два пъ­ти на ден из­пи­ва­те по по­ло­вин ча­ша зе­лев сок един час пре­ди яде­не, са­мо след сед­ми­ца ще по­чув­с­т­ва­те об­лек­че­ние. Най-по­ле­зен е при гас­т­рит с по­ви­ше­на ки­се­лин­ност.
Източници: http://www.bonduelle.bg/ и http://www.kaminata.net/

Колсло се произнася трудно, но приготвя лесно!

Предимството на колслото е, че съществуват различни вариации за приготвянето му, в зависимост от индивидуалния вкус на всеки човек. 

Необходими продукти:
1 малка зелка
2-3 средноголеми моркова
2 ябълки
1 стрък зелен лук
½ чаена чаша бита сметана или цедено кисело мляко
4 супени лъжици мед
1 лимон за изстискване
сол и пипер на вкус

 


Начин на приготвяне:
В голяма купа се настъргват зелето, морковите и ябълките с помощта на ренде. Върху тях се нарязва и лукът. След това се забърква вкусният дресинг от сметаната, сока на лимона, меда и подправките. Всички продукти се забъркват в купата и новополучената салата се слага в хладилника за час, за да се получи и чудният вкус, резултат от всички съставки. Приятен апетит! Рецепта: http://jenite.bg/

Delevoped by P-Radev Зеле

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките може да се възползвате от оптималното поведение на сайта. Вижте повече за бисквитките на следния линк: Политика на поверителност